POZOR !!!

V POKUSECH JSOU UŽITY TAKÉ CHEMIKÁLIE,

KTERÉ SE PŘI NEODBORNÉ MANIPULACI

MOHOU STÁT ŽIVOTU NEBEZPEČNÝMI !!!

 

V návodech jsou u nebezpečných chemikálií uvedeny jejich symboly rizika :

(E, O, F+, F, T+, T, C, Xn, Xi, N).

 

Pro zodpovědné posouzení rizika spojeného s praktickým prováděním pokusů

je však bezpodmínečně nutná znalost ZÁKONA 356/2003 a VYHLÁŠKY 232/2004,

resp. příslušných rizikových vět a bezpečnostních pokynů (R- a S- věty),

které se k nebezpečným chemikáliím vztahují.

Více informací o označení a zacházení s nebezpečnými chemikáliemi naleznete např. zde :

http://www.labo.cz/mft/chemikalie_neb.htm

 

Pro získání dalších a zejména aktuálních informací doporučujeme učitelům ZŠ a SŠ :

a) pravidelně sledovat časopis Biologie, chemie, zeměpis (SPN),

b) účastnit se postgraduálních doškolovacích kurzů a školení, 

c) sledovat odbornou literaturu věnovanou problematice školního pokusu.

 

Označení chemikálií

výbušná látka

E

oxidující látka

O

hořlavina

   extrémně hořlavá látka

   vysoce hořlavá látka

 

F+

F

jedovatá látka

   vysoce toxická látka

   toxická látka

 

T+

T

žíravina

 

C

zdraví škodlivá látka

Xn

dráždivá látka

Xi

látka nebezpečná

pro životní prostředí

N

 

Koncentrační limity jsou uvedeny pro pevné látky a kapaliny v  procentech hmotnostních, pro plyny v objemových.

 

     

POKRAČOVAT NA POKUSY