Granty 

Grantové úkoly řešené na katedře chemie:

  

Název

Číslo grantu

Doba řešení

Řešitel

Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin

GAJU 028/2019/Z 2019−2021 doc. Kubec, doc. Dadáková (spoluřešitelé)
Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí Eduforum OP VVV EU, MŠMT, reg.č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000659 2017 – 2019 doc. Svoboda (spoluřešitel)

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech

GAČR 17-09594S 

2017-2019

prof. Křížek (spoluřešitel)

Významné biologicky a senzoricky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách

GAJU 112/2016/Z 2016−2018 doc. Kubec
Rozvoj a modernizace laboratoří chemie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích FRVŠ č. 46/2013 2013-2015

 

doc. Šíma, doc. Svoboda, prof. Křížek, Dr. Šeda

Biologicky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách

GAJU 058/2013/Z 2013−2015 doc. Kubec

Produkce biogenních amínů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení (včetně probiotických kultur)

GA ČR 503/11/1417
 

2011-2014

prof. Křížek (spoluřešitel)

Biologicky a senzoricky aktivní sirné sloučeniny houževnatce jedlého

GAJU 060/2013/Z 2013−2014 Mgr. Kupcová

Sekundární metabolity v potravinách a krmivech

GAJU 067/2010/Z 2010−2012 doc. Kubec

Návrh a tvorba interaktivní aplikace pro výuku chemie (projekt ScienceZOOM)

MŠMT CZ.1.07/2.3.00/35.0001 2012 doc. Svoboda (spoluřešitel)

Subetapa výzkumného záměru : Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách

MSM 6007665806/2/6

2005-2011

prof. Křížek

Studium tvorby nežádoucího zbarvení při zpracování česneku a cibule

GAJU 067/2011/Z 2011 Ing. Kučerová
Příprava a realizace ŠVP-chemie MŠMT 3437/2008-25-33 2008-2011 doc. Svoboda

Biologicky aktivní sirné sloučeniny rostlin čeledi Alliaceae

GAJU 028/2010/P 2010

Ing. Krejčová

Internetová video-databáze chemických pokusů (projekt B4I) MŠMT  CZ.1.07/2.4.00/12.0099 2010 doc. Svoboda (spoluřešitel)

Struktura, tvorba a biologické vlastnosti pigmentů vznikajících během technologického zpracování česneku a cibule

COST 927

2006-2009

doc. Kubec

(Bio)chemie S-substituovaných derivátů cysteinu v cibulových zeleninách

COST 924

2006-2008

doc. Kubec

Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách

GA ČR 525/05/2546

2005-2007

doc. Dadáková

Health Implications of Dietary Amines

COST 922

2002 - 2006

prof. Křížek

Těžké kovy ve volně rostoucích houbách z potenciálně rizikových lokalit a zdravotní aspekty jejich konzumace

GA ČR 525/03/D067 

2003 - 2006 

doc. Svoboda 

Biogenní aminy ve vybraných druzích poživatin

GA ČR 525/02/1077

2002 - 2004

prof. Křížek

Interakce chemických složek ekosystému povrchových vod

MSM 122200003

1999 - 2004 

Ing. Švehla

Vliv vybraných kuchyňských úprav jedlých hub na rozložení těžkých kovů v pevném a kapalném podílu IG ZF JU č. 05/00 2000-2001 doc. Svoboda

Biogenically active amines in food

COST 917

1997 - 2001

prof. Křížek

Zhodnocení podílu methylrtuti v nejběžněji konzumovaných druzích volně rostoucích hub z hlediska jejího toxického působení na lidský organismus IG ZF JU č. 03/99 1999-2000 doc. Svoboda, doc. Špička
Vývoj a aplikace metody analytického stanovení toxické methylrtuti v biologických materiálech FRVŠ č.0173/99 1999-2000 prof. Kalač, doc. Svoboda, doc. Špička, Dr. Janoušková

Studium vybraných zdravotně významných látek v životním prostředí

GA ČR 203/96/0316

1996 - 1998

prof. Křížek

Podmínky prostředí ovlivňující akumulaci a uvolňování těžkých kovů z kontaminovaných dnových sedimentů

GAČR 203/98/0358

1998 - 2000

Ing. Švehla

Grant pro vydání knihy: Kalač-Míka: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. ÚZPI Praha, 1997

GA ČR 523/97/0839

1997 

prof. Kalač

Migrace těžkých kovů v ekosystému povrchových vod

GA ČR 203/93/2387

1993 - 1995 

prof. Drbal

 


26.9.2020