Granty 

Grantové úkoly řešené na katedře chemie v současnosti:

 

Název

Číslo grantu

Doba řešení

Řešitel

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech

GAČR              17-09594S 

2017-2019

prof. Křížek (spoluřešitel)

 

Dříve řešené a obhájené grantové úkoly:

 

Název

Číslo grantu

Doba řešení

Řešitel

Produkce biogenních amínů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení (včetně probiotických kultur)

GA ČR 503/11/1417
 

2011-2014

prof. Křížek (spoluřešitel)

Subetapa výzkumného záměru : Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách

MSM 6007665806/2/6

2005-2011

prof. Křížek

Struktura, tvorba a biologické vlastnosti pigmentů vznikajících během technologického zpracování česneku a cibule

COST 927

2006-2009

Doc. Kubec

(Bio)chemie S-substituovaných derivátů cysteinu v cibulových zeleninách

COST 924

2006-2008

Doc. Kubec

Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách

GA ČR 525/05/2546

2005-2007

Ing. Dadáková

Health Implications of Dietary Amines

COST 922

2002 - 2006

prof. Křížek

Těžké kovy ve volně rostoucích houbách z potenciálně rizikových lokalit a zdravotní aspekty jejich konzumace

GA ČR 525/03/D067 

2003 - 2006 

Dr. Svoboda 

Biogenní aminy ve vybraných druzích poživatin

GA ČR 525/02/1077

2002 - 2004

prof. Křížek

Interakce chemických složek ekosystému povrchových vod

MSM 122200003

1999 - 2004 

Ing. Švehla

Biogenically active amines in food

COST 917

1997 - 2001

prof. Křížek

Studium vybraných zdravotně významných látek v životním prostředí

GA ČR 203/96/0316

1996 - 1998

prof. Křížek

Podmínky prostředí ovlivňující akumulaci a uvolňování těžkých kovů z kontaminovaných dnových sedimentů

GAČR 203/98/0358

1998 - 2000

Ing. Švehla

Grant pro vydání knihy: Kalač-Míka: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. ÚZPI Praha, 1997

GA ČR 523/97/0839

1997 

prof. Kalač

Migrace těžkých kovů v ekosystému povrchových vod

GA ČR 203/93/2387

1993 - 1995 

prof. Drbal

 


19.1.2017