Vybavení / Equipment

Vzhledem ke svým grantovým aktivitám je katedra poměrně dobře vybavena pro činnosti v oblastech, jež řeší. Výběr z významnějšího vybavení katedry je uveden v následujícím přehledu:

With respect to its grant activities the department is equipped for research tasks that have been currently solved. Some of our equipment is briefly described below:

 

Kapalinový chromatograf UltiMate 3000 s detektorem diodového pole a hmotnostním detektorem (DAD + MS) firmy ThermoFisher Scientific.

Systém ultrarychlé chromatografie umožňuje velmi rychlý proces chromatografické separace při zachování vynikající úrovně rozlišení. Hmotnostní detektor typu lineární iontové pasti LTQ XL má vysokou citlivost a díky režimu MSn umožňuje studie struktur neznámých přírodních látek. Detektor má možnost ionizace elektrosprejem (ESI) i ionizace chemické (APCI).

Použití: kvantitativní analýza přírodních látek ze skupiny biogenních aminů a polyaminů, flavonoidů a fenolických kyselin a dalších biologicky aktivních látek. Strukturní analýza unikátních přírodních látek.

 

Kapilární elektroforéza (CZE) SpectraPHORESIS 2000 (Thermo Separation Products)

Analyzátor s autosamplerem, detektor - UV/VIS s registrací spekter.

Využití: stanovení biogenních aminů, flavonoidů a dalších organických látek v potravinách a rostlinách

Capillary electrophoresis (CZE) SpectraPHORESIS 2000 (Thermo Separation Products)

An automated analyzer with UV/VIS scanning detector and spectra registration

Application: determination of biogenic amines, flavonoids and other organic compounds in foods and plants

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) Spectra system P2000 (Thermo Separation Products)

Analyzátor s autosamplerem, detektor - UV/VIS s registrací spekter, fluorimetrický detektor.

Využití: analýza fenolických látek v rostlinách (kyseliny: kávová, kaftarová, chlorogenová)

High performance liquid chromatography (HPLC) Spectra system P2000 (Thermo Separation Products)

An analyzer with autosampler, UV/VIS scanning detector and spectra registration, Second detector - fluorimetric.

Application: analysis of phenolic compounds in plants (acids: caffeic, caftaric, caffeoylquinic)

Plynový chromatograf (GC) Varian 3300

Analyzátor s detektorem FID, ECD pro náplňové i kapilární kolony

Využití: stanovení vyšších mastných kyselin v lipidech

Gas chromatograph (GC) Varian 3300

An analyzer with FID and ECD detectors for packed and capillary columns

Application: determination of polyunsaturated fatty acids in lipids

Atomový absorpční spektrometr (AAS) Varian SpectraAA 640

Stopová elementární analýza těžkých kovů

Využití: stanovení mikroelementů v nejrůznějších matricích, především v povrchových vodách a dnových sedimentech

Atomic absorption spectrometry (AAS) Varian SpactraAA 640

Trace elementar analysis of heavy metals

Application: determination of microelements in various matrices, especially surface waters and river and lake bottom sediments

Hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) VG PQ ExCell (TJA Solutions)

Ultrastopová elementární analýza pro stanovení kovových i nekovových prvků včetně jejich izotopů.

Využití: stanovení kovových a nekovových prvků s extrémně nízkými mezemi detekce v široké paletě matric. Přístroj je umístěn v rámci katedry v čistém prostoru se zvláštním teplotním režimem

Inductively coupled plasma - Mass spectrometry (MS-ICP) VG PQ ExCell (TJA Solutions)

Ultratrace elementar analysis for the determination of both metals and non-metals including their isotopes

Application: determination of metals and non-metals in wide variety of matrices with extremly low detection limits. The instrument is located in a clean room with special thermal regime

Analyzátor rtuti (TMA) AMA 254

Jednoúčelový analyzátor určený k ultrastopovému stanovování rtuti ve všech typech matric

Využití: stanovení rtuti ve vzorcích významných pro životní prostředí

Total mercury analyzer (TMA) AMA 254

Single purpose ultratrace analyzer of mercury in all kinds of liquid and solid matrices

Application: determination of mercury in environmental samples

Zařízení pro mineralizaci vzorků pomocí mikrovlnného záření Mars 5 a MDS 2000 (CEM).

Využití: vysoceúčinný rozklad především anorganických materiálů v autoklávech účinkem mikrovlnného záření

Microwave ovens for samples decomposition MARS 5 and MDS 2000 (CEM)

Application: Highly efficient system for decomposition of (especially solid) samples of materials in plastic high-pressure reactors using microwaves

Koncový výdejní stojan čerpání ultračisté vody pro laboratoř ICP-MS, Milli Q (Millipore)

Katedra má několik systémů pro přípravu demineralizované vody. Tento systém poskytuje vodu o měrném odporu 18,3 MOhm.cm, vyhovující pro účely ultrastopové analýzy

A terminal filling column for supplying an ultrapure water for ICP-MS laboratory, Milli Q (Millipore)

The Department of Chemistry has several systems for preparation of demineralized water. This system produces water with parameters necessary for trace analysis

Kapalinový chromatograf 1200 Series HPLC System (Agilent Technologies) s UV-VIS detektorem

 

Nový unikátní systém Rapid Resolution umožňuje velmi rychlou a efektivní analýzu při nízké spotřebě rozpouštědel a zachování vysoké rozlišovací schopnosti a reprodukovatelnosti

Využití: analýza širokého spektra organických analytů, zejména biogenních aminů a rostlinných fenolických látek.

An HPLC system Agilent 1200 is a new and unique Rapid resolution liquid chromatography system (RRLC) equipped with UV-VIS detection. RRLC is excellent for very fast and effective analyses.  Compared with traditional HPLC Rapid resolution LC provides the same standard of resolution and reproducibility, but the consumption of solvents is significantly lower and  the elution times are much shorter. Applications: analyses of a broad spectrum of organic compounds, e.g. biogennic amines and plant polyphenols.

Plynový chromatograf s detektorem hmotnostním spektrometrem (GC-MS) Varian 3800.

MS je vybavený iontovou pastí a zařízením pro elektronovou i chemickou ionizaci. Spojení účinné separační metody (kapilární GC) s vysoce citlivou a specifickou detekcí (MS) umožňuje určení struktury a identifikaci stopových množství organických látek ve vzorku. 

Využití: Identifikace mastných kyselin v lipidech.

Gas chromatograph with a mass spectrometric detector (GC-MS) Varian 3800.

MS is equipped with an ion trap analyzator and EI and CI ionisation techniques. An efficient separation metod (capillary GC) together with a high selective and specific detection (MS) allows identification of low level organic compounds within a sample.

Applications: Identification of fatty acids in lipid samples.

 

Lyofilizátor ALPHA 1-4 (Christ)

šetrné sušení nejrůznějších matric při velmi nízké teplotě a tlaku, vhodný zejména pro biologický materiál (zemědělské plodiny, maso, mléko, léčivky).

 
Apparatus for freeze drying, a dehydration process used to preserve highly perishable compounds of natural samples (agricultural products, meat and milk products, plants).

 


28.1.2020